Szociális Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Görbeháza Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó alapellátások biztosítása érdekében működteti a Szociális Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot.

Az intézmény székhelye: 4075 Görbeháza, Iskola u. 14. szám
Elérhetőségei: telefon: (52) 215-065
e-mail: szocgkp@freemail.hu

Az intézmény telephelye: 4075 Görbeháza, Iskola u. 20. szám
Elérhetősége: telefon: (52) 215-085

Működési területe: Görbeháza község közigazgatási területe

Fenntartó neve, címe: Görbeháza Község Önkormányzata
4075 Görbeháza, Böszörményi u. 39.

Intézményvezető: Spéderné Pók Erika

Az intézmény a szociális szolgáltatások egymásra épülésével, valamint gyermekjóléti szolgáltató tevékenység integrálásával működik. Szolgáltatásaival rugalmas módon igazodik a helyi igények kielégítéséhez.

A szervezeti egységek munkáját az intézményvezető hangolja össze. Az együttműködés és észszerű munkamegosztás lehetővé teszi a rászorulók szociális helyzetének, korának és egészségi állapotának megfelelő ellátását a különböző ellátási formákban.

A következő szolgáltatásokat biztosítja az intézmény:

Gyermekjóléti szolgáltatás:
Ezt a feladatot Fónagyné Arany Ágota családgondozó látja el.
Segítséget nyújt a kiskorú gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében. Tájékoztat, segítséget nyújt, közreműködik a település lakóit érintő gyermekvédelmi ügyekben, problémák megoldásában.

Családsegítés:
Dobos Erika családsegítő asszisztens biztosítja a családsegítést, ami a család egészére irányul. Ezt a szolgáltatást elsősorban felnőttek vehetik igénybe, főként hivatalos ügyeik intézéséhez, nyomtatványok kitöltéséhez, kérelmek megfogalmazásához, elkészítéséhez kérhetnek segítséget.
Információt nyújt, tanácsot ad az ügyfeleknek problémáik megoldásához.

Tanyagondnoki szolgáltatás:
A feladatot Medve Gyula tanyagondnok végzi.
A tanyagondnok minden munkanap felkeresi tanyagondnoki járművel a Bagotán élő embereket. Az ott élők megbízásait igényüknek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti, illetve gépjárművel beszállítja őket Görbeházára. Fentieken túl közreműködik az önkormányzati feladatok ellátásában is.

Nappali ellátás (Idősek Klubja):
A feladatot Forgóné Bónis Katalin klubvezető látja el. Ez egy olyan szolgáltatás, melynek során saját otthonukban élő szociálisan és mentálisan támogatásra szorulók részére nyújtunk lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
A klubvezető, - az 50 fő befogadására alkalmas klubban - az idősek igényeinek megfelelően alakítja a programokat.

Szociális étkeztetés:
A szolgáltatást Szalkovszki József szociális segítő biztosítja.
A feladatellátás során, szociálisan rászorulók részére munkanapokon napi egyszeri meleg étkeztetést (ebédet) biztosítunk.
Az ellátást igénybe vevők az ételt elfogyaszthatják az idősek klubjában, elvihetik saját maguknak, illetve az arra igazoltan rászorulóknak gépjárművel szállítjuk házhoz az ebédet.

Házi segítségnyújtás:
Csirmaz Ferencné és Kovácsné Icsu Mária szociális gondozók biztosítják Görbeházán a házi segítségnyújtást. A szolgáltatás keretében azoknak a koruk és egészségi állapotuk miatt rászorulóknak nyújtanak segítséget, akik önmaguk ellátására saját erőből csak részben képesek és róluk hozzátartozóik nem tudnak gondoskodni.
Segítenek a közvetlen környezet takarításában, mosásban, bevásárlásban, gyógyszerellátásban, hivatalos ügyek intézésében, testi higiéné biztosításában, pszichés gondozásban.

Az intézmény által biztosított ellátások közül az étkeztetésért és a házi segítségnyújtásért jövedelemtől függő térítési díjat kell fizetni.

Mi, a Szociális Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkavállalói, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a problémáikkal megkereső személyek ügyeit igényeiknek megfelelően, emberi méltóságukat és jogaikat tiszteletben tartva lássuk el, ezért kérem, forduljanak hozzánk bizalommal.

Spéderné Pók Erika
intézményvezető

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Szociális Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatásokért 2016. május 1-től a fizetendő térítési díjak a következők:

Rendszeres havi jövedelem (Ft) Ebéd helyben fogyasztás és elvitel eseténEbéd térítési díja kiszállítás eseténHázi segítségnyújtás gondozási óradíj (szociális segítés és személyi gondozás esetén)
1 adag ebédért fizetendő (Ft)1 adag ebédért és a házhoz szállításért fizetendő (Ft)1 óráért fizetendő (Ft/óra)
1 Ft-tól nyugdíjminimum 80%-ig
(1-22.800 Ft-ig)
16019030
Nyugdíjminimum 80 %-ától nyugdíjminimumig
(22.801-28.500 Ft-ig)
23530040
Nyugdíjminimumtól annak másfélszereséig
(28.501-42.750Ft-ig)
32538560
Nyugdíjminimum másfélszeresétől annak kétszereséig
(42.751-57.000Ft-ig)
39548090
Nyugdíjminimum kétszeresétől annak két és félszereséig
(57.001-71.250Ft-ig)
465545120
Nyugdíjminimum két és félszeresétől annak háromszorosáig
(71.251-85.500Ft-ig)
520605150
Nyugdíjminimum háromszorosától
(85.501Ft-tól)
580685200

A térítési díjak összege függ a szolgáltatást igénybe vevő jövedelmétől.
Amennyiben az étkeztetéssel, a házi segítségnyújtással és a klubtagsággal kapcsolatosan bővebb információra van szüksége, érdeklődjön Görbeháza Iskola u. 14. szám alatt a Szociális Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál, vagy Görbeháza, Iskola u. 20. szám alatt az intézmény Idősek Klubjában, továbbá az 52/215-065-ös illetve 52/215-085-ös telefonszámon

Spéderné Pók Erika
intézményvezető

AVM Matrica - fal- és autómatricák, egyedi pólók

lap tetejére